اخبار و اطلاعیه ها

مطالعه جهانی کشتار جنسیتی زنان با نگاه به قتل ناموسی رومینا در ایران

وبینار تخصصی جرم شناسی با موضوع مطالعه جهانی کشتار جنسیتی زنان با نگاه به قتل ناموسی رومینا در ایران ادامه